YURTİÇİ MAKALE


1- Tokgöz G, Akan F, ONAT H. Sarılıkta seyreden bir infeksiyöz mononükleozis vakasında tetrasiklin tedavisi.
A.Ü. Tıp Fak Mec 31(3): 1241-1243, 1978.

2- Kandilci U, Aktan H, ONAT H, Yılmaz T. Familial olması muhtemel bazı özellikler gösteren kolon ve özafagusta juvenil polipozis.
A.Ü. Tıp Fak Mec 35(3): 621-628, 1982.

3- ONAT H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akut nonlenfoblastik lösemi tedavisinde daunoblastin, sitozin arabinozid, merkaptopürin veya tioguanin kombinasyonu ile elde ettiğimiz sonuçlar.
Tıp Fak Mec 47: 515-522, 1984.

4- Adalı İ, ONAT H. Over kanserinde kemoterapi.
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 16(3):131,138, 1984.

5-ONAT H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. İdiyopatik trombositopenik purpurada splenektomi ile elde ettiğimiz sonuçlar.
Ankara Tıp Bülteni 7(1):1-8, 1985.

6- İnceman Ş, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, ONAT H. Akut Nonlenfoblastik lösemi tedavisinde düşük doz sitozin Arabinosid ile elde ettiğimiz sonuçlar.
Ankara Tıp Bülteni 7(2): 61-66, 1985.

7-Adalı İ, ONAT H, Bengisu E, Yalçınkaya S. Malign Trofoblastik tümörlü 40 vakanın kemoterapisinden elde ettiğimiz sonuçlar ve önceki yıllardaki tedavilerimiz ile mukayesesi.
Tıp Fak Mec 48: 268-276, 1985.

8-Adalı İ, ONAT H. İleri evre epitelyal over kanserinden son dört yılda kombine kemoterapi ile alınan sonuçlar.
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 16(3): 951-957, 1985.

9-ONAT H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Akut lösemiyi taklid eden bir küçük hücreli akciğer kanseri vakası
6. Ulusal kanser kongresi bildirileri 1: 489-494, 1985.

10-ONAT H, Pekçelen Y, Tangün Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Erişkin akut lenfoblastik lösemi vakalarında kombine kemoterapilerle aldığımız sonuçlar
Türk Onkoloji Dergisi 1(2): 77-80, 1986.

11- ONAT H, Tangün Y, Pekçelen Y, Atamer T, Sargın D, İnceman Ş. Multipl mylom tedavisinde de son on yılda alınan sonuçlar ve prognoza etki eden faktörler
Türk Onkoloji Dergisi 1(2): 86-89, 1986.

12- Topuz E, Dinçol K, Dizdaroğlu F, ONAT H, Aldemir O, Kizir A. Kemoterapi uygulanan mide kanserli olguların prognozuna tümör diferansiyasyonunun etkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 1(3-4): 159-162, 1986.

13- Pekçelen Y, Tanan İ, Tangün Y, Atamer T, Sargın D, ONAT H, İnceman Ş. Mikroanjiopatik hemolitik anemi ve tüketim koagülapatisi ile
birlikte olan bir Maffuci sendromu vakası.
Türk Patoloji Dergisi 2(1-2): 132,140, 1986.

14-Atamer T, Sargın D, ONAT H, Pekçelen Y, Tangün Y, İnceman Ş. Çeşitli hematolojik hastalarda karşılaşılan infeksiyonların tedavisinde Cefaperazon ile alınan sonuçlar.
Tıp Bilimler Araştırma Dergisi 39-42, 1986.

15- ONAT H. Testis tümörlerinin tedavisinde son gelişmeler
Türk Onkoloji Dergisi 1(3-4). 177-180, 1986.

16- Dinçol K, Topuz E, ONAT H, Bilge N, Töre G, Aldemir O, Kınay M. Meme kanserinde CEA, CA19-9, CA12,5, LSA ve PEF'un değeri
Türk Onkoloji Dergisi 2(1): 244-248, 1987.

17- ONAT H, İnceman Ş, Bilge N, Dinçol K, Kınay M, Topuz E, Töre G. Meme kanserinde Antitrombin III aktivasyonu üzerine Tamoksifen'in etkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 2(1): 269-272, 1987.

18-E Topuz, Aldemir O, Dinçol K, ONAT H, Töre G, Kınay M. Akciğer kanserinde NSE'ın bir tümör belirleyicisi olarak değeri
Türk Onkoloji Dergisi 2(2): 334-339, 1987.

19-ONAT H, Topuz E, Dinçer M, Dinçol K, Öztürk N, Aldemir O, Karadeniz AN, Bilge N. Radyoterapiden sonra yerel hastalığı kalan veya uzak metastaz gösteren baş ve boyun kanserli olgularda kemoterapinin etkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 3(1-2): 625-629, 1988

20- Topuz E, Güzel Ö, Töre G, Aldemir O, Bilge N, Kınay M, ONAT H, Karadeniz AN, Dinçol K, Altun M. CA 15-3'ün Tümör marker olarak meme kanserindeki değeri.
Türk Onkoloji Dergisi 3(1-2): 631- 635, 1988.

21-ONAT H, Topuz E, Dinçol K, Dinçer M, Karadeniz AN, Aldemir O, Kizir A. Metastatik ve lokal ileri imoperabl mide kanserinde kombine kemoterapi.
Türk Onkoloji Dergisi 3(1-2): 645-648, 1988.

22-Adalı İ, ONAT H. Baş boyun kanserlerinde kemoterapi
Türk Tıp Derneği Dergisi 54: 93-98, 1988.

23- Yasasever V, ONAT H. Gastrointestinal tümörlerde tümör belirleyicilerinin tanı ve takipte değeri.
Ulusal Cerrahi Dergisi 5(4): 21-26, 1989.

24-Yasasever V, Bilge N, Töre G, ONAT H, Enginün M. CA 12-5 tümör belirleyicisinin sağlıklı ve jinekoloji dışı tümörlü kadınlarda menstürel siklus değerleri
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3: 216-222, 1989.

25- ONAT H, Yasasever V, Şener S, Aykan NF, Öztürk N, Erkan F. Malign ve benign plevra sıvılarının ayırıcı tanısında tümör belirleyicilerinin değeri .
Klinik Gelişim Dergisi 4(4): 825-830, 1990.

26-Yasasever V, ONAT H, Şengün Z, Aykan F. Kanser hastalarında Antitrombin III değerleri.
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 4. 493-500, 1990.

27- Topuz E, Öztürk N, Aslay I, Töre G, ONAT H. Epitelyal over tümörlerinde tek ilaç ve kombine tedavinin karşılaştırılması.
Türk Onkoloji Dergisi 6(1-2): 1135-1139, 1991.

28-ONAT H, Altun M, Bilge N, Karadeniz A, Ertürk N, Aydıner A, Aykan F. Lokal ileri indiferansiye nazofarenks kanserinde neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi.
Klinik Gelişim Dergisi 4(11): 1616-1619, 1991.

29-Altun M, Topuz E, ONAT H, Bilge N, Aldemir O, Darendeliler E, Kınay M, Ertürk N. Lokal ileri 76 indiferansiye nazofarenks karsinomlu hastada radyoterapi ve adjuvan kemoterapi.
Klinik Gelişim Dergisi 5(2): 1775-1778, 1992.

30-Öztürk N, ONAT H, Aydıner A, Demiryont M, Dinçol K, Bilge N. Amputasyondan 7 yıl sonra akciğer metastazı ve 10 yıl sonra surrenal metastazı gelişmiş bir osteosarkom vakası.
Türk Patoloji Dergisi 8(2): 65-66, 1992.

31-ONAT H, Bilge N, Aydıner A, Kınay M, Ander H, Aykan F, Öztürk N, Dinçol K. Metastatik böbrek hücre kanserinde interferon tedavisi.
Türk Onkoloji Dergisi 7: 1219-1222, 1992.

32- ONAT H, Darendeliler E, Ertürk N, Kınay M, Öztürk N, Bilge N, Ander H, Aykan F. Yüksek riskli evre I ve evre II seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi.
Türk Onkoloji Dergisi 7: 1253-1257, 1992.

33- ONAT H. Kemik tümörlerinde kemoterapi.
Acta Orthop Traumatol Turc 26: 235-237, 1992.

34- ONAT H. Solid tümörlerin interferon tedavisinde yeni yaklaşımlar.
İlaç ve Tedavi Dergisi 5(10): 590-596, 1992.

35- ONAT H. Solid tümörlerin tedavisinde Leucomax.
Klinik Araştırmalar Bül. 18: 3, 1993.

36- ONAT H, Bilge N, Aydıner A, Kınay M, Ander H, Aykan F, Öztürk N, Dinçol K. Metastatik Böbrek hücre kanserinde alfa interferon tedavisi.
Klinik Gelişim Dergisi 6(5): 2423- 2435, 1993.

37- Darendeliler E, ONAT H, Bilge N, İnanç S, Özger H, Kurul S, Çakmak M, Erseven G, Olgaç V. Unrezektabl yumuşak doku sarkomlarında hiperfraksiyone radyoterapi ve konkomitan devamlı infüzyon Epirubisin.
Türk Onkoloji Dergisi 8(2): 1343-1348, 1993.

38- Ekmekçioğlu S, İnanç ES, Yağcı T, ONAT H. Cisplatin uygulanan hastalarda tümör necrosis factor kinetiğinin araştırılması.
Türk Onkoloji Dergisi 8(2): 1365-1368, 1993.

39- Özcan F, ONAT H, Uysal V, Darendeliler E, Nane İ, İnanç S, Koçak T, Köse E, Bilge N, Özsoy C. Risk faktörü bulunan Evre I seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi uygulaması.
Türk Uroloji Dergisi 20(3): 276- 279, 1994.

40- Özcan F, ONAT H, Ander H, Tunç M, Akıncı M, Kılıçaslan I, İnanç S, Özsoy C, Darendeliler E, Köse E, Tellaloğlu S. Evre 2 Testis tümörlerinde kemoterapi sonrası kaybolmayan kitle çıkarılması sonuçları.
Türk Üroloji Dergisi 20(3): 280-283, 1994.

41- Topuz E, Saip P, Aydıner A, Dinçer M, Aykan F, İnanç S, ONAT H. Paclitaxel'in klinik uygulamadaki etkinliği ve toksisitesi
Türk Onkoloji Dergisi 9(3-4): 50-54, 1994.

42- İnanç ES, ONAT H, Darendeliler E, Tunç M, Esen T, Özcan F, Ander H, Tellaloğlu S, Bilge N. Seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi sonrası kaybolmayan kitlelerin cerrahi sonuçları.
Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 7-10, 1995.

43- ONAT H, Yöney A, Aykan F, Öztürk N, Topuz E. Metastatik ve lokal ileri kolorektal kanserde folinik asit ve 5 FU kombinasyonu
Türk Onkoloji Dergisi 10(1): 24-26, 1995.

44- Kurul S, Aydın T, Aydıner A, İnanç S, ONAT H, Darendeliler E, Topuzlu C, Topuz E. İntravenöz kemoterapide port katater sistemlerin avantajları
Türk Onkoloji Dergisi 10(3): 20-23,1995.

45- Oğur G, Şengün Z, Onat H, Özbek U, Erseven G, Ayan I, Kebudi R, İnanç S. Hodgkin dışı lenfoma'da kromozomal değişikliklerin morfolojik sınıflandırma ile ilişkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 10(4): 56-62, 1995.

46- ONAT H, Böbrek hücre kanserinde sistemik tedavi
Türk Uroloji Dergisi 21(3). 187-192, 1995.

47- Kurul S, İnanç S, Daendeliler E, ONAT H, Aslay I. Yumuşak doku sarkomlarına cerrahi yaklaşım.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(3). 137-143, 1995.

48- İnanç S, ONAT H, Adalet K, Yasasever V, Karaloğlu D, Dalay N, Topuz E. Fluorourasil kardiyotoksisiteleri ve pıhtılaşma parametreleri ile kardiyotoksisitenin ilişkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 11(1) : 6-13, 1995.

49- Saip P, ONAT H. Kansere bağlı osteoliz ve tedavisi.
Türk Onkoloji Dergisi 11(1): 63-70, 1996.

50- ONAT H, İnanç S, Saip P, Topuz E. Kemoterapi öncesi GM- CSF uygulamasının kemik iliğini koruyucu etkisi.
Türk Onkoloji Dergisi 11(3): 6-8, 1996.

51.Saip P, ONAT H, İnanç S, Özcan F, Darendeliler E, Çamlıca H Testis kanserinde spermiogram: Kemoterapi öncesi ve sonrası bulgular
Türk Onkoloji Dergisi 12(3):26-29, 1997

52. ONAT H Testis tümörlerinde kemoterapi
Kanser Gündemi 2(2):44-49, 1997

53. Ekmekçioğlu S, ONAT H, Dalay N Tümörü İstila eden makrofajların ve periferal mononükleer hücrelerinin sitotoksik özelliklerinin araştırılması
Türk Onkoloji Dergisi 13(1):6-8, 1998

54. Salepçi T, İnanç S, Saip P, Türkyılmaz M, Özsüt H, ONAT H Solid tümörlü hastalarda kemoterapiye bağlı febril nötropenik atakların retrospektif değerlendirilmesi.
Türk Onkoloji Degisi 13(1):18-22, 1998

55.ONAT H. Nazofarenks kanserinde kemoterapi
Kanser Gündemi 3(2):35-40,1998

56.ONAT H Gastrointestinal kanserlerde kimyasal korunma
Kanser Gündemi 3(3):122-126, 1998

57 ONAT H Metastatik meme kanser kemoterapisinde gelişmeler
Prospekt 3(1):16-20, 1999

58.ONAT H Kemoterapide taksanların bugünkü yeri ve klnik kullanımları
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi 1(1):52-60, 1999

59 ONAT H Küçük hücreli dışı akciğer kanseri kemoterapisi
Kanser Gündemi 4(4):134-141, 1999

60. ONAT H Meme kanserinde yüksek doz kemoterapi çare mi?
Türk Onkoloji Dergisi 14(4):212-213, 1999

61 ONAT H Onkoljide klinik araştırmalar ve sorunları
Prospect 4(1):33-38, 2000

62. ONAT H, Eralp Y Meme kanserinin tedavisinde Aromataz inhibitörleri
Hematoloji-Onkoloji 2(3):239-250, 2000

63. Başaran M, Bavbek SE, ONAT H Nüks agresif Hodgkin dışı lenfomalarda güncel tedavi
Hematoloji-Onkoloji 2(4):303-308, 2000

64. Uygun K, Başaran M, Bavbek ES, Eralp Y, Taş F, Alıcı S, Şakar B, ONAT H Solid tümörlü hastalarda febril nötropeni tedavisinde düşük mortalite riski
Türk Onkoloji Dergisi 15(3):108-111, 2000

65. ONAT H; Başaran M Aksilla tutulumu olan meme kanserli hastalarda adjuvan kemoterapi
Hematoloji-Onkoloji 3(2):106-111, 2001

66. Başaran M, ONAT H Hormon duyarlı prostat kanserinde tedavi.
Hematoloji-Onkoloji 4(1):58-65, 2002

67. ONAT H, Başaran M Hormaon dirençli prostat kanserinde kemoterapi
Hematoloji-Onkoloji 4(1):66-71, 2002

68. ONAT H, Eralp Y Meme kanserinin tedavisinde Aromataz inhibitörleri
Hematoloji-Onkoloji 4(4):223-234, 2002

69.ONAT H Kemoterapide Taksanların bugünkü yeri ve klinik uygulamalar
Hematoloji-Onkoloji 4(4):189-197, 2002

70. ONAT H, Başaran Mert. Hormon Dirençli Metastatik Prostat kanserinde kemoterapi
Türkiye Klinikler 3(3):50-56, 2010